Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami odpowiedzialnymi są:

nadkom. Kamil Rynkiewicz

sierż. szt. Paweł Noga

sierż. Aleksandra Rodecka

adres poczty elektronicznej kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8712695

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Sołtysowickiej 21 we Wrocławiu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne dla interesantów znajduje się od ul. Sołtysowickiej 21 w części środkowej budynku ze szklanym zadaszeniem – akcentujące wejście główne z przeszklonymi drewnianymi drzwiami. Po prawej stronie drzwi wejściowych usytułowany jest videodomofon przywoławczy do biura przepustek. Przy drzwiach wejściowych wewnątrz budynku znajduje się winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych

W hallu głównym na półpietrze znajduje się punkt recepcyjny z kontrolą ruchu osobowego i biurem przepustek. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu w punkcie recepcyjnym.

W budynku jest winda. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Sołtysowickiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Komisariat Policji Wrocław-Fabryczna

ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście główne do pomieszczenia recepcji znajduje się przy ul. Połbina 1. Prowadzą do niego przeszklone drzwi. Budynek nie posiada windy, ani domofonu. Punkt recepcyjny z kontrolą ruchu osobowego znajduje się na parterze budynku i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie posługiwania się językiem migowym. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i nie jest on dostępny dla osób z chorobami narządów ruchu. Interesanci mogą być obsłużeni w punkcie recepcyjnym. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w punkcie recepcyjnym. Punkt recepcyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-14:30. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp.fabryczna@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 143 80, fax 47 87 134 80.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest pasa ostrzegawczego, sygnalizującego wejście/wyjście z budynku jednostki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Siedziba I Rewiru Dzielnicowych

ul. Lotnicza 22, 54-432 Wrocław

Dostępność architektoniczna:

Siedziba rewiru dzielnicowych oznaczona jest tablicą informacyjną przy wejściu do budynku.

Wejście do pomieszczeń rewiru znajduje się przy ul. Lotniczej 22 od strony ul. Szybowcowej. Prowadzą do niego pełne drzwi. Budynek ma przy wejściu dzwonek, ale nie posiada windy, ani domofonu. Rewir znajduje się na parterze budynku z możliwością podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dzielnicowi nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z pomieszczenia umiejscowionego przy wejściu przez funkcjonariuszy i poruszają się po terenie Rewiru w obecności funkcjonariusza Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z pomieszczenia umiejscowionego przy wejściu do dalszej części pomieszczeń obiektu zabezpieczone jest balustradą z drzwiami

wahadłowymi bez Systemu Kontroli Dostępu. Do dalszych części pomieszczeń prowadzi korytarz i jest on dostępny dla przemieszczania się osób z chorobami narządów ruchu. Interesanci mogą być obsłużeni przy balustradzie. Brak jest toalety dla interesantów. Toaleta dla funkcjonariuszy znajdują się na parterze budynku (za balustradą oddzielającą część dla osób przychodzących). Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla pojazdów Policji. Na parkingu sąsiadującym z budynkiem znajduje się również miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: aleksander.koziol@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z kierownikiem jednostki pod numerem telefonu 47 87 118 21, kom. 601 702 932.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest pasa ostrzegawczego, sygnalizującego wejście/wyjście z budynku jednostki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Siedziba II Rewiru Dzielnicowych

ul. Strzegomska 268a, 54-432 Wrocław

Dostępność architektoniczna:

Siedziba rewiru dzielnicowych oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście główne do pomieszczeń rewiru znajduje się przy ul. Strzegomskiej. Prowadzą do niego drewniane drzwi. Budynek nie posiada windy, ani domofonu. Obiekt nie posiada punktu recepcyjnego. Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni znajdującej się w korytarzu i poruszają się po terenie rewiru w obecności funkcjonariusza. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu nie jest zabezpieczone drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu. Do obiektu prowadzą schody i nie jest on dostępny dla osób z chorobami narządów ruchu. Nie ma możliwości obsługi interesantów z chorobami narządów ruchu. Obiekt nie posiada toalety dla interesantów. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: katarzyna.matysiak2@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z kierownikiem jednostki, pod numerem telefonu 47 87 118 02, kom. 601 703 466.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest pasa ostrzegawczego, sygnalizującego wejście/wyjście z budynku jednostki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki

ul. Ślężna 115-129, 53-305 Wrocław

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Ślężnej 115-129 we Wrocławiu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście główne do obiektu znajduje się od strony ul. Ślężnej i jest to wejście dostępne z poziomu ulicy. Prowadzą do niego przeszklone drzwi. Budynek posiada windę, nie posiada domofonu przy drzwiach wejściowych. Punkt recepcyjny (poczekalnia) z kontrolą ruchu osobowego znajduje się na parterze budynku i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z poczekalni i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, tj. osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu. Do dalszych części obiektu prowadzą schody oraz winda (łącznie dwie windy, w tym jedna wyłączona z użytku ), przez co jest on dostępny dla osób z chorobami narządów ruchu. Interesanci mogą być obsłużeni w punkcie przyjęć interesanta znajdującym się na parterze, po przejściu przez zabezpieczone drzwi. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku, a ponadto w poczekalni dla interesantów. Toalety znajdujące się na parterze w poczekalni oraz przy punkcie przyjęć interesanta w korytarzu zajmowanym przez I i II Rewir Dzielnicowych są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku dostępne jest stacjonarne urządzenie – pętla indukcyjna, ułatwiająca słyszenie i rozróżnianie mowy w przypadku kontaktu z osobą słabosłyszącą.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-krzyki@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 116 00, fax. 47 87 116 04.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Posterunek Policji w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 11, 55-040 Kobierzyce

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu Policji w Kobierzycach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Wincentego Witosa 11 w Kobierzycach. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną przy wejściu do budynku. Wejście do pomieszczeń dla interesantów znajduje się od strony ul. Witosa i jest to wejście z poziomu ulicy. Prowadzą do niego pełne drzwi. Budynek ma przy wejściu dzwonek, nie posiada windy, posiada natomiast domofon w pomieszczeniu dyżurnego (na parterze), które na chwilę obecną nie jest użytkowane. Osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwani są na parterze. Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są przez funkcjonariuszy z pomieszczenia umiejscowionego przy wejściu do obiektu i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z pomieszczenia umiejscowionego przy wejściu głównym do dalszej części pomieszczeń obiektu zabezpieczone jest drzwiami szklanymi z Systemem Kontroli Dostępu. Do dalszych części pomieszczeń prowadzi kolejne, drugie pomieszczenie i ono również jest zabezpieczone Systemem Kontroli Dostępu. Interesanci mogą być obsłużeni w tym drugim pomieszczeniu. Dalsze pomieszczenia nie są dostępne do przemieszczania się osób z chorobami narządów ruchu (są tam schody). Toalety dla interesantów znajdują się w tym drugim pomieszczeniu (dla interesantów). Toalety dla funkcjonariuszy znajdują się za tym drugim pomieszczeniem na parterze budynku oraz na każdym piętrze. Tylko toaleta znajdująca się na parterze jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla pojazdów Policji i interesantów, bez wyraźnego oznaczenia znakami poziomymi i pionowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: pawel.szubert@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z kierownikiem jednostki, pod numerem telefonu 47 87 168 20.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. 

 

Rewir Dzielnicowych w Żórawinie

al. Niepodległości 31, 55-020 Żórawina

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Rewiru Dzielnicowych w Żórawinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy al. Niepodległości 31 w Żórawinie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście główne do pomieszczeń Rewiru znajduje się od strony al. Niepodległości 31 (od frontu). Prowadzą do niego schody oraz drewniane drzwi. Budynek nie posiada windy, ani domofonu. Obiekt posiada pomieszczenie za drzwiami frontowymi dla interesantów. Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni znajdującej się na parterze i poruszają się po terenie Rewiru w obecności funkcjonariusza. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu jest zabezpieczone drzwiami, które nie są wyposażone w System Kontroli Dostępu. Do obiektu prowadzą schody i nie jest on dostępny dla osób z chorobami narządów ruchu. Nie ma możliwości obsługi interesantów z chorobami narządów ruchu, poza sytuacjami, kiedy osobie takiej zostanie udzielona pomoc w wejściu, lub zostanie obsłużona na zewnątrz budynku. Obiekt nie posiada toalety dla interesantów. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z kierownikiem jednostki, pod numerem telefonu kom. 601 814 402. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji Wrocław-Leśnica

ul. Średzka 42, 54-017 Wrocław

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław-Leśnica, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Średzkiej 42 we Wrocławiu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzi chodnik z kostki betonowej i dwa stopnie schodów, oraz betonowy podjazd o łagodnym stopniu pochyłości, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, wyposażony po obu stronach w trzy poręcze na różnych wysokościach. Wejście do budynku wyposażone jest w szerokie dwuskrzydłowe od połowy przeszklone (układ 1/3:2/3) umożliwiające wjazd na wózku inwalidzkim do budynku. W holu głównym/poczekalni po prawej stronie znajduje się duża przeszklona witryna z otwieranym oknem Stanowiska Kierowania Komisariatu Policji Wrocław-Leśnica, gdzie można nawiązać kontakt z dyżurnym jednostki. W holu głównym na wprost od wejścia znajduje się niefunkcjonująca recepcja. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z poczekalni i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, tj. osoby wprowadzającej. Drzwi wejściowe do części służbowej wyposażone są w System Kontroli Dostępu, jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. W całym komisariacie nie ma progów, utrudniających poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim. Budynek komisariatu składa się z dwóch poziomów, z czego parter zajmowany jest przez komisariat, a na piętrze funkcjonuje siedziba terenowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Interesanci mogą być obsłużeni przy punkcie informacyjnym, lub w przyległym pokoju przyjęć interesantów. Toalety dla interesantów znajdują się przy poczekalni oraz w korytarzach wewnętrznych jednostki policji. Toaleta znajdująca się w holu głównym, jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Parking dla interesantów znajduje się za budynkiem komisariatu. Na parkingu brak jest miejsca parkingowego wydzielonego dla osób niepełnosprawnych, przy czym jego zbudowanie przed podjazdem do wejścia, wymagałoby wykorzystanie pasa zieleni (trawnik), pomiędzy jezdnią i chodnikiem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-lesnica@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 128 50, fax. 47 87 128 60.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest pasa ostrzegawczego, sygnalizującego wejście/wyjście z budynku jednostki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin

ul. Rydygiera 46, 50-249 Wrocław

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu znajduje się przy ul. Rydygiera 46 we Wrocławiu i oznaczona jest czerwoną tablicą z napisem nazwy komisariatu. Nad drzwiami głównymi widnieje napis Policja koloru biało niebieskiego. Wejście do jednostki poprzedza jeden kamienny stopień. Przed wejściem do komisariatu umieszczony jest dzwonek przywoławczy. Za drzwiami wejściowymi znajduje się 7 stopni schodowych, a następnie poczekalnia z przeszklonym stanowiskiem oficera dyżurnego, przez które są obsługiwani interesanci. Po lewej stronie od stanowiska dyżurnego umieszczony jest telefon wraz z wykazem numerów telefonów do funkcjonariuszy komisariatu. Rewir dzielnicowych jednostki umieszczony został na parterze. Komisariat dysponuje wózkiem do transportu osób niepełnosprawnych. Wózek ten znajduję się w pomieszczeniach rewiru dzielnicowych. Z myślą o osobach starszych oraz osobach z niepełnosprawnościami na parterze został przystosowany pokój, w którym przyjmowani są interesanci. Toaleta dla interesantów przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim i również znajduje się na parterze budynku. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, oczekują na poczekalni, następnie zostają wpisani do książki wejść i w asyście funkcjonariusza wprowadzani są na teren jednostki. W budynku nie ma informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Przed komisariatem znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla pojazdów służbowych. Nie ma miejsc parkingowych przystosowanych do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-olbin@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 143 06 , fax. 47 87 131 46.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji Wrocław-Osiedle

ul. Kiełczowska 15, 51-315 Wrocław

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław Osiedle znajduje się na ul. Kiełczowskiej 15 we Wrocławiu, budynek jest oznaczony tablicą informacyjną znajdującą się na gmachu budynku. Przed budynkiem Komisariatu znajduję się słup/znak graficzny z logo Policji i nazwą Komisariatu. Wejście główne dla interesantów znajduje się na ścianie bocznej budynku od ul. Kiełczowskiej, nad wejściem znajduje się zadaszenie. Przed budynkiem znajduje się wybrukowany chodnik przystosowany do wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do Komisariatu prowadzą drzwi podwójne przeszklone, prowadzą na poczekalnie dla interesantów, na której znajduje się przeszklone okno na stanowisko dyżurnego z częścią ruchomą, przez którą są obsługiwani interesanci. Po lewej stronie od stanowiska dyżurnego znajduje się aparat telefoniczny, nad którym są podane numery służbowe funkcjonariuszy jednostki, z którego można połączyć się z funkcjonariuszami i pracownikami komisariatu, bez pośrednictwa dyżurnego. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Do pomieszczeń komisariatu prowadzą drzwi przeszklone, wyposażone w System Kontroli Dostępu. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po terenie obiektu. Interesanci z poczekalni odbierani są przez funkcjonariusza. Przez drzwi wejściowe może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Budynek składa się z dwóch pięter, na które prowadzą wąskie, kręte schody. Na parterze obiektu nie ma pomieszczenia do obsłużenia interesantów i nie ma możliwości wygospodarowania takiego pomieszczenia. W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, istnieje możliwość korzystania z nich zarówno przez funkcjonariuszy jak i interesantów. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem znajduje się parking na 5 miejsc postojowych, brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu znajduje się duży parking ogólnodostępny, który jest oddzielony od budynku Komisariatu parkiem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo słyszące.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 128 20, fax. 47 87 128 42.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest pasa ostrzegawczego, sygnalizującego wejście/wyjście z budynku jednostki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji Wrocław-Psie Pole,

pl. Piłsudskiego 6-8, 51-152 Wrocław

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole znajduje się na pl. Piłsudskiego 6-8. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną umieszczoną na elewacji. W środkowej części budynku znajdują się metalowe drzwi. Do hallu prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych, jednak komisariat wyposażony jest w schodołaz gąsienicowy przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie hallu, za szybą znajduje się recepcja umiejscowiona w pomieszczeniu służby dyżurnej. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie recepcji znajduje się aparat telefoniczny oraz spis pomieszczeń oraz numery telefonów do poszczególnych funkcjonariuszy oraz pracowników, a także tablica informacyjna zawierająca spis Dzielnicowych wraz z danymi kontaktowymi oraz opisem rewirów. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po budynku. Informują służbę dyżurną o celu wizyty lub za pomocą telefonu kontaktują się z właściwym funkcjonariuszem, który następnie schodzi po interesanta i wraz z nim udaje się do pomieszczenia służbowego, w którym prowadzone są czynności. Każdorazowo obecność interesanta w komisariacie odnotowana jest w książce osób przebywających w jednostce, i otrzymują oni stosowne identyfikatory. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie dostosowane do obsługi osób, które mają trudność w poruszaniu się oraz „Przyjazny pokój” dostosowany do wykonywania czynności z osobami małoletnimi. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe ze szczególnym oznaczeniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-psie-pole@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 146 05, fax. 47 87 145 30.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest pasa ostrzegawczego, sygnalizującego wejście/wyjście z budynku jednostki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji Wrocław-Rakowiec

ul. Traugutta 9, 560-420 Wrocław

Dostępność architektoniczna:

Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście główne do pomieszczenia recepcji znajduje się przy ul. Traugutta. Prowadzą do niego przeszklone drzwi. Budynek nie posiada windy, ani domofonu. Punkt recepcyjny z kontrolą ruchu osobowego znajduje się na parterze budynku. Nie posiadamy personelu recepcji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji–poczekalni i poruszają się po terenie obiektu w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i nie jest on dostępny dla osób z chorobami narządów ruchu. Interesanci mogą być obsłużeni w sali odpraw. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Toaleta dla interesantów na parterze posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-rakowiec@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 143 44 fax. 47 87 143 91.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest pasa ostrzegawczego, sygnalizującego wejście/wyjście z budynku jednostki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto

ul. Trzemeska 12, 53-679 Wrocław

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Trzemeskiej 12. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku od głównego wejścia przy ul. Legnickiej. Samo wejście jest zadaszone. W wejściu znajdują się drzwi wykonane z PVC w górnej części oszklone. Ze względu na usytuowanie drzwi (wyżej niż poziom chodnika) z prawej ich strony został dobudowany podjazd dla osób przemieszczających się na wózku inwalidzkim. W hallu głównym na parterze budynku znajduje się punkt recepcyjny z kontrolą ruchu osobowego. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia z zakresu języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z recepcji i poruszają się po komisariacie w obecności policjanta lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w system kontroli dostępu. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W obiekcie brak jest windy i innych urządzeń technicznych umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety za wyjątkiem parteru nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Dla obsługi tych osób utworzony jest w hallu głównym na parterze po lewej stronie od drzwi wejściowych pokój przyjęć. Obok pokoju przyjęć znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Trzemeskiej nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-stare-miasto@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 131 31, fax. 47 87 134 91.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest pasa ostrzegawczego, sygnalizującego wejście/wyjście z budynku jednostki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Na Stanowisku Kierowania znajduje się wideo terminal firmy Cisco DX80, który jest przeznaczony do komunikacji osób z dysfunkcją mowy i słuchu z funkcjonariuszami Policji tutejszej jednostki.

 

II Rewir Dzielnicowych

ul. Kościuszki 37a, Wrocław 50-438

Dostępność architektoniczna:

Rewir II znajduje się w oficynie budynku przy ul. Kościuszki 37. Dostęp do budynku Rewiru II jest przez bramę w kamienicy przy ul. Kościuszki. Na bramie nie ma oznakowania o Rewirze. Na elewacji Rewiru II widnieje tablica informacyjna o Rewirze wraz z nazwą ulicy. W budynku znajduję się tylko jedno wejście służące zarówno policjantom, jak i interesantom. Samo wejście jest zadaszone. W wejściu znajdują się drzwi obite blachą. Ze względu na usytuowanie drzwi (wyżej niż poziom podwórka) z prawej ich strony została zainstalowana winda dla osób przemieszczających się na wózku inwalidzkim. Wewnątrz budynku znajduje się korytarz. Przejście do pomieszczeń dzielnicowych oddzielone jest osobnymi drzwiami oraz oknem. Po lewej stronie drzwi usytuowany jest dzwonek przywoławczy. W budynku nie ma toalet dla interesantów.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: mariusz.stepien@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z kierownikiem jednostki pod numerem telefonu 47 87 118 61.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Przed budynkiem, na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji Wrocław-Śródmieście

ul. Grunwaldzka 6, 50-355 Wrocław

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście usytuowana jest w zwartej zabudowie pomiędzy innymi budynkami mieszkalnymi o nr 4 i 8. Wejście do budynku Komisariatu znajduje się od ul. Grunwaldzkiej 6, budynek oznaczony jest tablicą informacyjną oraz logiem Policji, a chodnik przed wejściem jest przystosowany do wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po wejściu do budynku w holu głównym na wprost znajduje się Stanowisko Kierowania, gdzie można nawiązać kontakt z dyżurnym jednostki. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z punktu informacyjnego i poruszają się po terenie obiektu w obecności funkcjonariusza Policji. Budynek składa się z czterech pięter, na które prowadzą schody. W budynku nie ma windy umożliwiająca wjazd na poszczególne piętra. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta znajdująca się również w holu głównym na parterze i jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku i jest odpowiednio oznakowana. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone i oznakowane znakami poziomymi i pionowymi jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-srodmiescie@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 871 43 58, 47 871 32 90 fax. 47 87 135 91.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest pasa ostrzegawczego, sygnalizującego wejście/wyjście z budynku jednostki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji Wrocław Grabiszynek

ul. Grabiszyńska 255, 53-234 Wrocław

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław Grabiszynek, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Grabiszyńskiej 255 we Wrocławiu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście główne dla interesantów znajduje się od ul. Grabiszyńskiej we wschodniej części budynku ze szklanym zadaszeniem – akcentujące wejście główne z przeszklonymi aluminiowymi drzwiami. W holu głównym na parterze znajduje się punkt recepcyjny z kontrolą ruchu osobowego i biurem przepustek (aktualnie obsługiwany przez policjantów Stanowiska Kierowania). Na wprost od wejścia do Komisariatu znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana również dla osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Interesanci mogą być obsłużeni w holu w punkcie recepcyjnym oraz w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu dla interesantów znajdującym się na parterze budynku. W budynku brak jest windy. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Grabiszyńskiej 255 wyznaczono miejsca parkingowe dla interesantów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-grabiszynek@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 155 00, fax. 47 87 155 36.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicach i w samym budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest pasa ostrzegawczego, sygnalizującego wejście/wyjście z budynku jednostki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji w Długołęce

ul. Wrocławska 24, 55-095 Mirków

Dostępność architektoniczna:

Siedziba KP w Długołęce, w której interesanci mogą zgłosić swoją sprawę znajduje się w Długołęce przy ul. Wrocławskiej 24. Siedziba znajduje się w pojedynczym budynku, oznaczonym logo i tablicami informacyjnymi. Przy wejściu głównym do budynku po prawej stronie drzwi znajduje się interkom z kamerą . Do wejścia do poczekalni prowadzi wiatrołap. W poczekalni dla interesantów znajduje się recepcja ( nieczynna z uwagi na brak pracownika ), dyżurka z szeroką szybą oraz tzw. pokój przesłuchań służący też do wykonywania innych czynności(np. badania trzeźwości intresantów). Z poczekalni jest dostęp do toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z poczekalni i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, tj. osoby wprowadzającej. Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przy pomocy kodu lub karty. Przez te drzwi bez problemu może wjechać osoba na wózku inwalidzkim. Interesanci, jeśli sobie tego życzą, mogą być obsłużeni w pomieszczeniu przy poczekalni (stanowisko wyposażone w jednostkę centralną komputera, monitor i drukarkę). Istnieje możliwość skorzystania z toalet na każdym piętrze budynku, które nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku i pomieszczeń można wejść również z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-dlugoleka@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 165 20, fax. 47 87 165 42.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Dyżurni komisariatu nie posiadają przeszkolenia w zakresie porozumiewania się językiem migowym. W okolicy budynku i w samym budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie video przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca (http://euslugi.policja.pl).

 

Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich

ul. 1 Maja 16, 55-080 Kąty Wrocławskie

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. 1 Maja 16 w Kątach Wrocławskich. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy, tablicą informacyjną na gmachu budynku oraz logo Policji. Wejście główne znajduje się od strony ul. Staszica w skrajnej części budynku. W halu głównym (wejście po schodach, brak usprawnień dla osób ze szczególnymi potrzebami) znajduje się miejsce dla oczekujących interesantów (stolik oraz krzesła), a także Stanowisko Kierowania z całodobową służbą dyżurną. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Aby skontaktować się policjantem lub pracownikiem Policji należy zgłosić się do dyżurnego jednostki. Wejście na teren jednostki zabezpieczone jest System Kontroli Dostępu. Interesanci po obiekcie poruszają się wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika Policji. Do części obiektu znajdujących się na piętrze prowadzą schody – w obiekcie brak jest windy.

Dostępna dla interesantów toaleta znajduje się na pierwszym poziomie obiektu. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem brak miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-katy-wroclawskie@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 131 31, fax. 47 87 134 91.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariatu Policji w Siechnicach

ul. Jana Pawła II 1, 55-011 Siechnice

Dostępność architektoniczna:

Komisariat Policji w Siechnicach mieści się na parterze budynku Urzędu Miasta w Siechnicach. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście do Komisariatu mieści się po lewej stronie budynku (od str. kościoła) patrząc od wejścia głównego do Urzędu Miasta. Wejście do Komisariatu Policji w Siechnicach jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. W holu jednostki znajduje się poczekalnia. Po prawej stronie od wejścia znajdują się drzwi do sekretariatu. Toaleta dla interesantów znajduje się w poczekalni budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Jest odpowiednio oznaczona tabliczka informacyjną. Na wprost od wejścia znajdują się drzwi wejściowych do części w której znajdują się pomieszczenia służbowe funkcjonariuszy. Przed drzwiami wejściowymi do w/w pomieszczeń po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy. Interesanci są obsługiwani przez funkcjonariuszy po zgłoszeniu dzwonkiem swojej obecności. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: anna.stadnik-szewczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 168 62, fax. 47 87 168 65.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Posterunek Policji w Kamieńcu Wrocławskim

ul. Wrocławska 115-117 ( tymczasowa), 55-002 Kamieniec Wrocławski

Tymczasowa siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną przy wejściu do budynku. Siedziba Posterunku mieści się aktualnie na ul. Wrocławskiej 115- 117 w Kamieńcu Wrocławskim w świetlicy wiejskiej. Właściwa siedziba Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławski mieści się przy ul. Kolejowej 6. Wejście do czasowej siedziby posterunku mieści się na parterze. Aby skontaktować się z funkcjonariuszami należy zapukać do drzwi (brak zamontowanego dzwonka przywoławczego przy wejściu do budynku). W budynku znajduje się jedna toaleta, która dodatkowo jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: mariusz.borowiec@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z kierownikiem jednostki pod numerem telefonu 47 87 168 01, fax. 168 05.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a. Brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji w Sobótce

ul. Ogrodowa 8-10, 55-050 Sobótka

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komisariatu Policji w Sobótce, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Ogrodowej 8-10 w Sobótce. Budynek komisariatu oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą drzwi metalowe. Chodnik od parkingu (są dostępne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami)do drzwi wejściowych, przystosowany do wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy miejscu parkingowym znajduje się domofon (na wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózku) z systemem przywoławczym. Przed drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się wideofon do kontaktu ze służba dyżurną przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku w przedsionku po prawej stronie znajduje się okienko do porozumienia ze służbą dyżurną, natomiast na wprost wejścia głównego (przy drzwiach wejściowych do holu) znajduje się domofon gdzie można nawiązać kontakt z dyżurnym jednostki. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji. Pomieszczenia na parterze budynku przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta znajdująca się na holu głównym na parterze jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie budynku znajduje się parking dla interesantów gdzie znajduje się jedno oznaczone i wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: dyzurny.kp-sobotka@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 163 20 , fax. 47 87 163 30.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

ul. Karola Szymanowskiego 11, 51-609 Wrocław

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Karola Szymanowskiego 11 we Wrocławiu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą przeszklone drzwi z elektroniczną kontrolą dostępu, przy których po prawej stronie usytuowany jest domofon przywoławczy do mieszczących się w budynku wydziałów. Chodnik przed wejściem jest przystosowany do wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z wejścia głównego i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji. Budynek składa się z trzech pięter, na które prowadzą schody, brak windy umożliwiającej wjazd na piętra. Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu znajdującym się za drzwiami wejścia głównego. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku, brak jest toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe wydzielone dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 156 02.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

ul. Hubska 29/33, 50-501 Wrocław

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Hubskiej 29/33, 50-501 Wrocław. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą drzwi szklane, nieautomatyczne, a dostęp do budynku jest swobodny. Brak jest domofonu przywoławczego. Wejście do budynku dostępne jest z poziomu ulicy. Po wejściu do budynku na holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt recepcyjny (stanowisko koordynatora służby) z kontrolą ruchu osobowego i możliwością pobrania przepustki. Koordynatorzy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny z którego można korzystać celem skontaktowania się z funkcjonariuszem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, po terenie Wydziału poruszają się w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji. Przejście z hallu do dalszej części Wydziału zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Budynek składa się z dwóch pięter, na które prowadzą schody. W obiekcie nie ma windy. Na parterze w hallu znajduje się toaleta przystosowana dla osoby poruszającej się na wózku. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów, brak miejsca parkingowego wydzielonego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność cyfrowa:

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu http://wroclaw.policja.gov.pl. Korespondencję w formie elektronicznej można kierować do jednostki na adres: kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze służbą dyżurną jednostki, pod numerem telefonu 47 87 87 132 12, fax. 47 87 132 07

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.


 


 


 


 

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2020
Data modyfikacji : 30.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Paweł Noga Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Paweł Noga
do góry